ID 股票代码 股票名称 当期年季 上一年度 前第二年 前第三年 第一分类 第二分类
1 002352 顺丰控股 78742 58521 17118 24332 交通运输、仓储和邮政业 邮政业
2 002174 游族网络 23273 20773 9725 9621 信息传输、软件和信息技术服务业 互联网和相关服务
3 600050 中国联通 40478 46248 28000 0 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输服务
4 002230 科大讯飞 74421 62557 55822 29112 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
5 300168 万达信息 37809 25979 9532 21594 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
6 300166 东方国信 29960 20505 26878 4619 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
7 300253 卫宁健康 28061 24798 12701 7265 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
8 600410 华胜天成 26533 23512 28420 23139 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
9 300271 华宇软件 22398 20080 18315 9803 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
10 600406 国电南瑞 21472 20350 13912 10562 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
11 002253 川大智胜 21293 20311 16502 14288 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
12 000998 隆平高科 50121 46135 29662 25877 农、林、牧、渔业 农业
13 002371 北方华创 83085 93490 79682 44462 制造业 专用设备制造业
14 601717 郑煤机 48118 40644 0 0 制造业 专用设备制造业
15 600169 太原重工 30813 25496 31694 35916 制造业 专用设备制造业
16 300003 乐普医疗 23854 29407 22311 18223 制造业 专用设备制造业
17 603308 应流股份 20676 16250 9758 0 制造业 专用设备制造业
18 002385 大北农 37276 36178 29599 31015 制造业 农副食品加工业
19 300072 三聚环保 18339 22898 17913 13694 制造业 化学原料及化学制品制造业
20 600196 复星医药 193208 204077 102641 57020 制造业 医药制造业
21 002019 亿帆医药 165774 161715 115163 94673 制造业 医药制造业
22 600267 海正药业 147309 134830 102994 64812 制造业 医药制造业
23 600535 天士力 117460 115499 55114 42418 制造业 医药制造业
24 600812 华北制药 96961 91356 66757 54536 制造业 医药制造业
25 002294 信立泰 80926 77007 38253 27753 制造业 医药制造业